Novinky
Facebook

Journées de la francophonie 2023 à Banská Bystrica (Slovaquie)

                Le mois de mars 2023 fut l’occasion de mettre la francophonie en avant à Banská Bystrica, à travers un ensemble d’activités ouvertes à tous. Chacun a pu profiter d’un peu de culture, avec une exposition de peintures sur la Haute-Normandie ou de photographies sur la danse prises à Paris par deux lycéens de Banská Bystrica et Zvolen. Les incontournables chansons françaises n’ont pas manqué à l’appel, avec les demi-finales du Concours Spievam po francúzsky - je chante en français - puis un concert au bar français de la ville. Deux quiz, spéalité dcie l’Alliance Française, furent organisés pour les enfants et les adultes ; ils virent des équipes franco-slovaques se battre pour la première place dans une belle ambiance. Ceux qui préfèrent le plein-air ont aussi trouvé leur bonheur dans les sentiers forestiers, en espérant ne pas croiser d’ours. Mais la marche donne faim… Les Journées de la Francophonie se sont donc achevées sur un dîner qui mit les pays de la francophonie à l’honneur : ti’punch, salade crevettes-mangue, poulet mafé et salade d’agrumes. Très exotique pour la Slovaquie !

Article : Antoine Prisset-Hugues, étudiant à Sciences Po Paris, en stage à l’Alliance Française de Banská Bystrica

Photos : Alliance Française Banská Bystrica

Dni Frankofónie 2023 v Banskej Bystrici

                Mesiac marec 2023 bol príležitosťou upozorniť na francúzsky hovoriaci svet v Banskej Bystrici prostredníctvom série aktivít otvorených pre všetkých. Každý si mohol vychutnať kúsok kultúry, a to prostredníctvom výstavy obrazov o Hornej Normandii, či fotografií o tanci, ktoré v Paríži nafotili dvaja študenti gymnázia z Banskej Bystrice a Zvolena. Nechýbali ani neodmysliteľné francúzske piesne, v rámci semifinále súťaže Spievam po francúzsky, a neskôr nasledoval koncert vo francúzskom bare v meste. Pre deti a dospelých boli zorganizované dva kvízy, ktoré sú špecialitou Alliance Française a v ktorých francúzsko-slovenské tímy bojovali o prvé miesto vo skvelej atmosfére. Tí, ktorí uprednostňujú pohyb v prírode, našli svoje šťastie na lesných cestách, dúfajúc, že nenarazia na medveďa. Po turistike však človek vyhladne... Dni Frankofónie sa skončili večerou, ktorá dala do popredia krajiny hovoriace po francúzsky: Ti'punch, krevetový šalát s mangom, kuracie mafé a šalát z citrusového ovocia. Pre Slovensko veľmi exotické!

Článok: Antoine Prisset-Hugues, študent Politických vied v Paríži, na stáži v Alliance Française Banská Bystrica

Fotografie: Alliance Française Banská Bystrica

Photo3.jpgPhoto5.jpgPhoto9.jpg

Alliance Française Banská Bystrica (Slovaquie) : L’autre rôle des Alliances

                Je discutais avec une connaissance italienne, récemment installée à Banská Bystrica, où elle enseigne sa langue à l’Université Matej Bel. Comment vit-elle le fait d’être une Italienne en plein cœur de la Slovaquie ? L’un des problèmes est la solitude : « Je ne connais pas d’autres Italiens ici ! Il n’y a pas d’organisation culturelle italienne ». Certes, elle est bien loin de son pays et des siens. Mais peut-être s’est-elle liée à des Slovaques ? « C’est difficile, je ne parle pas assez bien slovaque ». Et on peut la comprendre : le slovaque est une langue difficile, qu’elle apprend d’ailleurs assidûment depuis son arrivée. Heureusement, elle a trouvé une solution : « Je rencontre des gens grâce à l’Alliance Française, pendant les évènements ou les cours ».

  Quelle est la mission principale des Alliances Françaises ? Enseigner la langue française et la culture francophone, certes… Mais pas seulement. Notre amie italienne a mis le doigt sur un autre rôle : être un lieu d’échange et de partage. Car les Alliances ne sont pas de simples écoles de langue où l’on vient prendre un cours avant de rentrer chez soi. On y organise des fêtes, des dîners, des concerts… Tant d’activités qui permettent de se réunir autour d’évènements culturels et de discuter avec d’autres personnes. À Banská Bystrica, l’Alliance Française impulse ainsi bon nombre d’activités, allant des soirées quiz aux randonnées en montagne, et occupe une place centrale dans le paysage culturel de la ville. Des Slovaques de tous profils peuvent y rencontrer des étrangers : non seulement des Français, mais aussi des Italiens, des Anglais, des Marocains, des Mexicains, tous réunis autour d’un intérêt commun pour le français au sens large. Et cette tâche-ci, il n’y a pas meilleure structure que l’Alliance pour l’assumer.

Alors, et si c’était aussi ça, l’apprentissage d’une langue ? Un prétexte pour venir à un concert, pour faire une randonnée avec d’autres personnes, pour aborder des inconnus. La vie sociale des étrangers de Banská Bystrica ne serait en tout cas pas la même sans l’Alliance Française.

Article : Antoine Prisset-Hugues, étudiant à Sciences Po Paris, en stage à l’Alliance Française de Banská Bystrica

Photos : Alliance Française Banská Bystrica      

Alliance Française Banská Bystrica: Ďalšia úloha Francúzskych Aliancií

Rozprával som sa so známou z Talianska, ktorá sa nedávno presťahovala do Banskej Bystrice, kde učí svoj jazyk na Univerzite Mateja Bela. Ako prežíva to, že je Taliankou v srdci Slovenska? Jedným z problémov je osamelosť: "Nepoznám tu žiadnych iných Talianov! Neexistuje tu žiadna talianska kultúrna organizácia." Je pravda, že je ďaleko od svojej krajiny a svojich blízkych. Ale možno sa spriatelila s nejakými Slovákmi? "Je to ťažké, neviem dosť dobre po slovensky." A je to pochopiteľné: slovenčina je ťažký jazyk, ktorý sa od svojho príchodu vytrvalo učí. Našťastie našla riešenie: "S ľuďmi sa stretávam vďaka Alliance Française, počas podujatí alebo kurzov."

Aké je hlavné poslanie Francúzskych Aliancií? Učiť francúzsky jazyk a kultúru, samozrejme... Ale nielen to. Naša talianska priateľka sa dotkla ďalšej úlohy: byť miestom stretnutia a zdieľania. Pretože Francúzske Aliancie nie sú len obyčajnými jazykovými školami, do ktorých prídete na kurz pred návratom domov. Organizujú večierky, večere, koncerty... Toľko aktivít, ktoré umožňujú ľuďom stretávať sa pri kultúrnych podujatiach a komunikovať s inými ľuďmi. V Banskej Bystrici je Alliance Française hybnou silou mnohých aktivít, od kvízových večerov až po horskú turistiku, a zaberá centrálnu pozíciu v kultúrnom dianí mesta. Slováci z rôznych prostredí sa tu môžu stretnúť s cudzincami: nielen s Francúzmi, ale aj Talianmi, Angličanmi, Maročanmi, Mexičanmi, ktorých spája spoločný záujem o francúzštinu v najširšom slova zmysle. A túto úlohu plní Alliance Française Banská Bystrica výborne.

Čo keď práve o tom je učenie sa jazyka? Je to zámienka prísť na koncert, ísť na túru s inými ľuďmi, osloviť neznámych. Spoločenský život cudzincov v Banskej Bystrici by bez Alliance Française v každom prípade nebol rovnaký.

Článok: Antoine Prisset-Hugues, študent Politických vied v Paríži, na stáži v Alliance Française Banská Bystrica

Fotografie: Alliance Française Banská Bystrica

Photo6.jpgPhoto4.jpgPhoto8.jpg

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok a funkčnosť našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Čítať viac
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektivity webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť